Pojmy týkající se BOZP, které by měl každý podnikatel vědět a znát

V souvislosti s bezpečností práce by měl každý podnikatel nebo osoba samostatně výdělečně činná, na kterou se vztahuje povinnost mít BOZP vyřešené, znát několik základních pojmů, s nimiž může přijít do kontaktu. Pokud by se stalo, že některý z pojmů by nebyl při kontrole vysvětlen, mohlo by to v kontrolorech vyvolat jisté pochybnosti. Prozraďme si tedy nejčastější pojmy, se kterými se v souvislosti s bezpečností práce můžete setkat. 

Ještě dříve je však třeba poukázat na to, že až čtyřicet procent podnikatelů neví, co je to bezpečnost práce a co je to požární ochrana. Právě tito podnikatelé však na svou nevědomost brzy doplatí, a to hned, co jim do práce přijde kontrola ze státní správy, která jim za nevyřešenou BOZP udělí pokutu. Ta může dosahovat až několika milionů korun. Jestliže nejste odborníkem na BOZP, jestliže nerozumíte této zákonné povinnosti, doporučujeme se obrátit na firmu Extéria, která vás při jakékoli kontrole zastoupí a která zároveň vyřeší vše, co s BOZP a PO souvisí. 

Nicméně zpátky k jednotlivým pojmům, které úzce souvisí s bezpečností práce a ochranou zdraví na pracovišti. 

OIP

Zkratka OIP je zkratkou pro oblastní inspektorát práce, který provádí kontrolu v podnicích. Kontroluje se dodržování platné legislativy v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jak u zaměstnavatelů, tak u osob samostatně výdělečně činných. Je třeba konstatovat, že kontroly mohou být ohlášené, ale také neohlášené, a že kontroloři mohu začít i bez vaší přítomnosti v podniku. Jejich oprávněním je i udělování sankcí za správní delikty. 

Provozní a průvodní dokumentace

Jednou z povinností v rámci BOZP je zpracovat a také aktualizovat dokumentaci. Dokumentaci BOZP však lze rozdělit na průvodní a provozní. Provozní dokumentací se rozumí soubor dokumentů, který obsahuje průvodní dokumentaci, také záznam o poslední či mimořádné revizi a kontrole. Průvodní dokumentací se rozumí soubor dokumentů, který obsahuje třeba návody pro montáž nebo opravy zařízení v podniku.

Profolio na Facebooku

Related posts

Leave a Comment